Regulamin

REGULAMIN USŁUG PROWADZONYCH PRZEZ RUSZ SIĘ:

Spis treści:

1. Definicje.
2. Postanowienia ogólne.
3. Warunki świadczenia usług diet/ kuracji Rusz się:

1. Warunki techniczne;
2. Warunki formalne;
3. Ogólne warunki korzystania z usług diet/kuracji Rusz się

4. Usługi Rusz się świadczone nieodpłatnie.
5. Usługi Rusz się świadczone odpłatnie:

1. Zakres usług Rusz się świadczonych odpłatnie;
2. Warunki korzystania z usług Rusz się świadczonych odpłatnie;
3. Warunki świadczenia odpłatnych usług Rusz się;
4. Opłaty.

6. Dodatkowe informacje
7. Postanowienia końcowe
8. Dostępność Regulaminu

I. Definicje.
Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług diet/kuracji Rusz się;
2. Rusz się – marka należąca do FP Studio Emilia Ostrowska ul. Obrzeżna 1b, 02-691 Warszawa
3. Użytkownik/Pacjent – osoba fizyczna, która korzysta z usług Rusz się świadczonych oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
4. Konsultacja online- konsultacja prowadzona przez dietetyka Rusz się przez telefon, Skypa lub inne wcześniej ustalone narzędzie, po uprzednim wniesieniu opłaty za daną usługę. Czas konsultacji online zależny jest od wybranej usługi
5. Konsultacja – spotkanie w studiu FitPlace Mokotów z dietetykiem Rusz się lub konsultacja przez Skypa lub inne wskazane narzędzie, po uprzednim ustaleniu terminu i wniesieniu opłaty za dana usługę. Czas konsultacji zależny jest od wybranej usługi
6. Ankieta, dzienniczek żywieniowy- pliki wymagające uzupełnienia przez Użytkownika dostarczane drogą mailową. Rodzaj ankiety, dzienniczka zależy od wybranej usługi

II. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług przez serwis Rusz się świadczonych na rzecz Użytkowników, stanowiących w szczególności komponowanie indywidualnych planów dietetycznych- dietoterapeutycznych, kuracji przeciw grzybom i pasożytom, kuracji suplementacyjnych, planów żywieniowych, analizy dzienniczków żywieniowych, konsultacji dietoterapeutycznych lub treningowych dla poszczególnych Użytkowników na podstawie wskazanych informacji przez Użytkowników.
2. Właścicielem i administratorem serwisu Rusz się się jest FP Studio Emilia ostrowska z siedzibą w Warszawie
3. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług Rusz się , stanowią własność FP Studio Emilia Ostrowska i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
4. FP Studio Emilia Ostrowska informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usług Rusz się korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy FP Studio Emilia Ostrowska a Użytkownikiem.
5. Usługi odpłatne i nieodpłatne świadczone są drogą elektroniczną online lub odbywają się w studiu FitPlace Mokotów, w zależności od wyboru usługi
6. Usługi świadczone będą w języku polskim. Język polski jest właściwy także dla Umowy, Regulaminu oraz oświadczeń stron.

III. Warunki świadczenia usług Rusz się
A. Warunki techniczne.

1. Dla korzystania z usług Rusz się konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
2. aktywne połączenie urządzenia, z siecią Internet;
3. prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, programy odczytujące pliki Word i Pdf

B. Warunki formalne.

1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:

1. ukończyła lat 16 (szesnaście) i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie, lub osoba poniżej lat 16, po uprzednio przedstawionej pisemnej zgodzie rodzica lub opiekuna
2. zaakceptowała Regulamin.

2. Niektóre z usług Rusz się dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

1. opłacili poszczególne usługi diety/kuracje Rusz się
2. przed przystąpieniem do korzystania z usług Rusz się ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety/kuracji
3. przed przystąpieniem do korzystania z usług Rusz się ukończyli lat 16 (szesnaście) lub przed przystąpieniem do współpracy uzyskali zgodę pisemną rodzica lub opiekuna.

C. Ogólne warunki korzystania z usług Rusz się.

1. Użytkownik zobowiązany jest podać w wymaganych dokumentach wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których dietetyk Rusz się ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług Rusz się oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego poczty elektronicznej, w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.
3. Usługi Rusz się przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług Rusz się wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
5. Użytkownikowi, w toku korzystania z usług Rusz się nie wolno:

1. posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa FP Studio Emilia Ostrowska lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:

• publikować treści rozmów lub publikować instrukcji lub porad, publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego.

IV. Usługi Rusz się świadczone nieodpłatnie.

1. Usługami Rusz się świadczonymi Użytkownikowi nieodpłatnie są wszystkie usługi świadczone przez Rusz się na stronie, w mediach społecznościowych, które nie stanowią usług świadczonych odpłatnie.

V. Usługi Rusz się świadczone odpłatnie.
A. Zakres usług Rusz się świadczonych odpłatnie.

1. Usługami Rusz się świadczonymi Użytkownikowi odpłatnie są:

1. Plany żywieniowe: Dle Niej, Dla niego, Vege&Fish, Przeciw Grzybom i Pasożytom, bez Glutenu, Bez Laktozy
2. Analiza dzienniczka żywieniowego
3. Kuracja suplementacyjna
4. Kuracja przeciw grzybom i pasożytom
5. Konsultacje dietoterapeutyczne
6. Plany treningowe
7. i inne oferty

2. W ramach usług odpłatnych wymienionych punkt wyżej Użytkownik ma prawo do korzystania konsultacji online, harmonogramów, listy zakupów, porad dotyczących aktywności fizycznych i innych opisanych w ofercie, będących jej częścią.

B. Warunki korzystania z usług Rusz się świadczonych odpłatnie.

1. FP Studio Emilia Ostrowska zastrzega, iż korzystanie z usług Rusz się świadczonych Użytkownikom odpłatnie wymaga:

1. udokumentowania przelewu środków wynikających z ustalonej ceny usługi,
2. ukończenia lat 16 (szesnastu) lub pisemnej zgody rodzica lub opiekuna w indywidualnie ustalonych wcześniej przypadkach
3. wypełnienia ankiet, dzienniczków żywieniowych i przesłaniach ich drogą mailową, po wcześniejszym ustaleniu usługi oraz w niektórych przypadkach także przesłania aktualnych wyników badań lekarskich, wskazanych przez Rusz się

2. W celu korzystania z odpłatnych usług Rusz się Użytkownik winien:

1. dokonać wyboru usługi Rusz się,
2. skontaktować się z Rusz się drogą mailową,
3. uzupełnić dane i przesłać mailowo dostarczone dokumenty,
4. przelać ustalona kwotę na wskazane konto,
5. ustalić termin konsultacji lub konsultacji online jeżeli usługa tego wymaga,
6. przesłać dowód przesłania na konto ustalonej kwoty,
7. oświadczyć, że wyraża zgodę na świadczenie usług wskazanych i przesłanych dokumentach przez Rusz oraz zaakceptować Regulamin oraz zapoznać się Regulaminem i dołączonej do niego Polityki Prywatności

C. Warunki świadczenia odpłatnych usług Rusz się.

1. FP Studio Emilia Ostrowska zastrzega, iż każdy indywidualny plan żywieniowy/dietetyczny/ kuracja/analiza generowany będzie dla Użytkownika w ciągu do 5 dni roboczych od chwili otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu konsultacji jeżeli tego wymaga usługa na adres mailowy podany w ankiecie.
2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:

1. do prawidłowego wykonania odpłatnych usług Rusz się niezbędne jest należyte współdziałanie Użytkownika polegające na rzetelnym uzupełnianiu wymaganych informacji, albowiem wybrana usługa generowana jest w oparciu o informacje zawarte w ankiecie, dzienniczku żywieniowym lub/i podczas konsultacji lub konsultacji online.
2. stosowanie diety określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania wybranej spośród oferowanych w ramach odpłatnej usługi Rusz się, przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia Użytkownika zgodnie z wybranym rodzajem diety,
3. korzystając z odpłatnych usług Rusz się Użytkownik winien ściśle stosować się do planów dietetycznych/ kuracji/jadłospisów,
4. usługi Rusz się mimo, iż przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, za co FP Studio Emilia Ostrowska nie ponosi odpowiedzialności.

D. Opłaty.

1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych usług Rusz jest dokonanie opłaty za wybraną usługę na wskazane w czasie korespondencji elektronicznej konto bankowe oraz przesłanie potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną przed ustaloną konsultacją lub konsultacją online, jeżeli tego wymaga usługa.
2. Uiszczając opłatę Użytkownik zobowiązany jest do podania w tytule przelewu rodzaju usługi oraz danych osobowych swojego imienia i nazwiska

3. Obowiązujące opłaty za daną usługę prezentowane są podczas kontaktu z Rusz się, są zgodne z obowiązującą ofertą lub ustalane są indywidualnie w zależności od usługi.

4. Ceny usług wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
5. Użytkownicy korzystający z usług Rusz się mogą uzyskać bezpłatnie informacje wstępne, dotyczące usług Rusz się, drogą mailową lub telefonicznie
6. Celem informacji wstępnej jest uzyskanie przez użytkownika podstawowych informacji dotyczących korzystania z usług Rusz się oraz zweryfikowanie sytuacji pacjenta i ocenę możliwości współpracy pacjenta z Rusz się W ramach informacji wstępnej Klient otrzymuje także informację odnośnie przewidywanego kosztu usług możliwych do wykonania w jego przypadku.

7. Rusz się zastrzega sobie prawo do zmian cen usług ( zmiany mogą nastąpić przed ustaleniami dotyczącymi oferty i przed dokonaną opłatą)

8. Cena wybranej usługi ustalona przez Rusz się i Użytkownika obowiązuje przez 14 dni, od momentu otrzymania informacji przez Użytkownika.

9. Pacjent ma prawo odwołać wcześniej opłaconą konsultację lub konsultację online nie później jednak niż 24 godziny przed ustalonym terminem wizyty, z zachowaniem prawa do wyznaczenia nowego terminu bez dodatkowej opłaty.

10. Rusz się zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zlecenia ułożenia programu/diety. W takich sytuacjach niezwłocznie dokonany zostanie zwrot wpłaconej kwoty za nie wykorzystaną usługę (i tylko za taką – także w przypadku, kiedy będzie to dotyczyć procentu wniesionej opłaty w przypadku częściowego zrealizowana opłaconego zlecenia).

VI. Dodatkowe informacje:

1. Informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są na stronie www.ruszsię.net oraz jako załącznik 1 do Regulaminu

2. Ustalenie konsultacji lub konsultacji online powinno nastąpić w terminie maksymalnie 7 dniu od przesłania potwierdzenia przelewu i wszystkich potrzebnych dokumentów w zależności od wybranej usługi, w przypadku nieustalenia terminu, usługa przepadnie

3. Pracownicy Rusz się są do dyspozycji Klientów w uzgodnionych wcześniej terminach (jeśli nie zostało ustalone inaczej, święta, weekendy i godziny późnowieczorne nie będą traktowane jako czas pracy / konsultacji).

VII. Postanowienia końcowe:

1. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności w zakresie związanym z odpłatnymi usługami Rusz się

3. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług Rusz się rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.

4. Regulamin nie przewiduje pozasądowego rozstrzygania sporów. Strony mogą jednak za obopólną zgodą poddać spór rozstrzygnięciu zgodnie wybranemu przez siebie sądowi polubownemu. Dopuszcza się również rozstrzyganie sporów w trybie mediacji zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

VIII. Dostępność Regulaminu.

1. Aktualna wersja treści Regulaminu jest dostępna w siedzibie administratora, oraz znajduje się na stronie www.ruszsie.net